Organisatie

De Stichting Hospice Kaaskenshuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee en bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het inhoudelijke en financiële beleid. Het bestuur is werkgever van de betaalde medewerkers, dit zijn de algemeen coördinator, de coördinator Kaaskenshuis en de secretarieel medewerkster. De stichting volgt voor deze medewerkers de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en de daarbij horende salarisregeling.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen het Kaaskenshuis en de VPTZ-thuis. Zij begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en zorgt voor publiciteit over het Kaaskenshuis en de VPTZ-thuis. Verder speelt zij een rol in de afstemming van de verschillende disciplines die werkzaam zijn in het Kaaskenshuis. Zij bewaakt het budget binnen de begroting, is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (aanname en scholing van vrijwilligers, etc.), positionering van de palliatieve terminale zorg en voor contacten met externe partijen. De zorgvrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan bewoners in het Kaaskenshuis, aan cliënten thuis en aan hun naasten. Voor het behartigen van de belangen van de (zorg)vrijwilligers is er een Vrijwilligersraad. Dit is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, waarvan de leden gekozen worden door de vrijwilligers van het Kaaskenshuis en de zorgvrijwilligers die in de thuissituatie werken. De Vrijwilligersraad adviseert de coördinatoren. De missie van het Kaaskenshuis is: “Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers – in samenwerking met professionele zorgverleners- daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning”. De stichting werkt samen met de thuiszorg van Allévo. Een vast team van verpleegkundigen levert de verpleegkundige zorg, op dezelfde manier als dat bij mensen thuis zou gebeuren.

Het bestuur bestaat uit: 
 
 • De heer A.A.M.J. Zijlmans (voorzitter)
 • Mevrouw A.J. de Jonge – van Popta (secretaris)
 • De heer J.J. Linse (penningmeester)
 • De heer C. Bax (administrateur)
 • Mevrouw C.J. Holty – van der Wekken (lid)
 • De heer J.L. Schoof (lid)
 • De heer S.G. van der Haagen (lid)
 • De heer R. Simons (lid)

Jaarverslag

Onderstaand vindt u het jaarverslag 2018 en balans 2018 van de Stichting Hospice Kaaskenshuis als ook de ANBI status. In 2018 verbleven 43 bewoners in het Kaaskenshuis. 

Hospice Kaaskenshuis

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn….. thuis of in het hospice” Daarmee geven wij kort weer wat ons werk inhoudt. De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee.

Hospice Kaaskenshuis

Beleid

In het beleidsplan 2019-2023 vindt u een beschrijving van het beleid van Hospice Kaaskenshuis voor de jaren 2019-2023.

Herdenken

In de tuin van het Kaaskenshuis is een waterloop met stromend water aangelegd. Stromend water als symbool van de kringloop van het leven. In het vijvergedeelte van deze waterloop kunnen nabestaanden een steen leggen ter nagedachtenis aan de bewoner die in het Kaaskenshuis is overleden.

Twee maal per jaar wordt er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners in het Kaaskenshuis die in het voorgaande halfjaar zijn overleden. Voor deze bijeenkomst worden de nabestaanden van deze bewoners en cliënten uitgenodigd.

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen wij het Hospice Kaaskenshuis in stand houden en mensen thuis ondersteuning bieden. Er zijn zo'n 60 vrouwen en mannen actief als vrijwilliger. Wij verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn de sleutelwoorden in het werk van onze vrijwilligers. Zij verlenen de zorg aan een terminale bewoner in het Kaaskenshuis of bij mensen thuis en steunen de mantelzorgers. De taken van een vrijwilliger verschillen in principe niet van die van mantelzorgers, vrijwilligers voeren geen medische of verpleegkundige handelingen uit.

Werk als vrijwilliger bestaat onder meer uit

- helpen bij de praktische verzorging van een bewoner - emotionele steun bieden aan stervenden en mantelzorgers - stimuleren van mantelzorgers - signaleren - rapporteren van veranderingen in de zorgsituatie

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij

- open staan en respect hebben voor de emoties van terminale mensen in het Kaaskenshuis of thuis en hun mantelzorgers - evenwichting zijn en met overwachte situaties kunnen omgaan - eigen ervaringen met stervenden hebben verwerkt - eerlijk zijn, in staat zijn vertrouwen te geven en te ontvangen - open kunnen luisteren - inzicht hebben in gedrag van anderen en daarbij een eigen positie kunnen kiezen - eigen grenzen kunnen aangeven - kunnen samenwerken met anderen

Om het Kaaskenshuis en vrijwilligers goed te kunnen laten draaien is het nodig dat vrijwilligers

- goed bereikbaar zijn - flexibel en collegiaal zijn - bereid zijn trainingen en scholingen te volgen - langer dan een jaar willen blijven werken - twee dagdelen van 4 uur per week beschikbaar zijn, waarvan minimaal één keer per drie weken in een weekend

Om het Kaaskenshuis en vrijwilligers goed te kunnen laten draaien is het nodig dat vrijwilligers
Om het Kaaskenshuis en vrijwilligers goed te kunnen laten draaien is het nodig dat vrijwilligers

Als u vrijwilliger wilt worden en aan deze verwachtingen voldoet nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch op 0111 453 511 of per Mail. De coördinatoren geven u graag meer informatie en leiden u rond in het Kaaskenshuis.

Ervaring van een vrijwilliger

"Vrijwilliger zijn is een verrijking van mijn leven" Zo vertelt Elza Quist, een van onze vrijwilligers, over haar werk in het Kaaskenshuis. "Ik ga altijd opgewekt naar binnen in het Kaaskenshuis en kom meestal ook weer opgewekt naar buiten. Mensen vinden dat soms vreemd, maar het is echt zo. Ik vind het fijn om er te zijn voor mensen die aan het eind van hun leven staan" Wilt u collega van Elza worden? Wij verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers.

Ervaring van een vrijwilliger

Geestelijke zorg

Het Kaaskenshuis staat open voor iedereen van welke geloofsovertuiging ook. Iedereen is van harte welkom en er is naast respect ook alle gelegenheid aan de eigen geloofsovertuiging vorm te geven. De eigen predikant of geestelijk verzorger is altijd welkom. Het Kaaskenshuis kan er tevens voor zorgen dat er steun komt van een geestelijk verzorger wanneer daar behoefte aan is.

Palliatieve zorg

Op het moment dat er praktisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, is er sprake van palliatieve zorg. Niet de behandeling van de ziekte maar de kwaliteit van het leven tot aan het sterven staat voorop. Hierbij gaat het om het verlichten van lichamelijke pijn en ondersteuning op psychologisch en sociaal gebied. Zoals het verwerken van het afronden van het leven en het afscheid nemen. Het uitgangspunt in deze ondersteuning is de vraag van de patiënt en zijn naasten.

 

Belangrijke principes van palliatieve zorg zijn: - Sterven wordt gezien als een normaal levensproces - De eigenheid van de mens is het uitgangspunt van de zorgverlening - De naaste sociale omgeving maakt deel uit van deze zorg - ‘Er zijn’ wordt door vrijwilligers ingevuld vanuit een invoelende houding met gepaste afstand - Signalering van pijn en ongemakken en de bestrijding en beheersing hiervan - Integratie van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten - Nazorg voor de nabestaanden - Samenwerking tussen alle zorgverleners.

 

Als thuis sterven niet mogelijk is, biedt het hospice Kaaskenshuis een vervanging. Het Kaaskenshuis is een bijna-thuis-huis waar de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd wordt. Het Kaaskenshuis werkt samen met thuiszorgaanbieder Allévo. Net als in de thuissituatie kan ook in het Kaaskenshuis zorg worden geleverd waarbij in nauwe samenwerking met de huisarts wordt gezocht naar een zo hoog mogelijke standaard van palliatieve zorg. De zorg is per bewoner verschillend en wordt per bewoner afgestemd op de individuele behoefte en noodzaak. Gedurende de nacht en tijdens de zorgverlening overdag zijn verpleegkundigen aanwezig in het Kaaskenshuis. Op de overige tijden is een team van verzorgenden en verpleegkundigen in de nabijheid aanwezig en/of direct oproepbaar. De eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Wel is het mogelijk dat de huisarts, bijvoorbeeld vanwege de afstand tot het Kaaskenshuis, de (dagelijkse) medische zorg voor de eigen patiënt kan overdragen aan de palliatief geschoolde huisarts waar het Kaaskenshuis mee samenwerkt.

Doneren

Het hospice Kaaskenshuis is gebouwd met veel steun vanuit de bevolking en het bedrijfsleven van Schouwen-Duiveland. In oktober 2006 zijn de eerste bewoners opgenomen. Ook interesse om te gaan doneren aan het hospice Kaaskenshuis? Lees dan alstublieft verder.

Het Kaaskenshuis ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze subsidie is niet voldoende om alle kosten van de exploitatie te dekken. Daarom zijn wij voor een groot deel afhankelijk van sponsoring door instellingen, kerken en het bedrijfsleven en van giften, legaten en donateurgelden van particulieren.

Als u ons wilt steunen en donateur wilt worden, kunt u zich aanmelden door onderstaand machtingsformulier te printen en in te vullen en aan ons per post op te sturen. U kunt aangeven of wij per half jaar of per jaar uw donatie mogen incasseren.

Als u liever geen machtiging voor incasso afgeeft kunt u zelf rechtstreeks uw gift aan ons overmaken. Ook een éénmalige donatie is natuurlijk van harte welkom. Deze kunt u overmaken op bankrekening: IBAN NL42RABO 0375 141367 t.n.v. Stichting Hospice Kaaskenshuis te Zierikzee. Donateurs ontvangen eenmaal per jaar een Nieuwsbrief per post. Daarnaast kunnen donateurs enkele malen per jaar een digitale Nieuwsbrief van ons ontvangen. De stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Woonruimte

Het Kaaskenshuis biedt woonruimte voor vier bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer met terras, dat door de openslaande deuren ook met het bed te bereiken is. De bewonerskamers hebben een standaardinrichting, die kan worden aangevuld met persoonlijk klein meubilair.

Woonruimte
Woonruimte

Bewonerskamer

 

 

 

Bewonerskamer
Bewonerskamer

Woon- en eetkamer

Er is een ruime gemeenschappelijke woon- en eetkamer met aangrenzend een van alle gemakken voorziene keuken. Hier kunnen familie, vrienden en vrijwilligers maaltijden bereiden.

 

 

 

Woon- en eetkamer
Woon- en eetkamer
Woon- en eetkamer
Woon- en eetkamer

Belangrijke links

Bekijk hier alle belangrijke links van o.a het ANBI 'Algemeen Nut Beogende Instelling' & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Ga naar de website

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Ga naar de website

Sponsors

Wij ontvangen regelmatig bijdragen van sponsors. Deze bijdragen kunnen zowel in natura als in geld zijn. Wilt u ons sponsoren dan kunt u ons dat laten weten via de mail info@kaaskenshuis.nl Wij nemen dan contact met u op voor nadere afspraken. Bij "Samenwerkingspartners" vindt u een overzicht van bedrijven en organisaties die ons het laatste jaar gesponsord hebben.

U kunt uw periodieke gift mogelijk aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Onderstaand treft u de link naar het formulier van de belastingdienst "Overeenkomst Periodieke gift in geld".

Door de Europese regelgeving voor IBAN nummers, mogen de banken geen adressen meer doorgeven. Mocht u ons werk willen steunen, geeft u dan uw naam en (e-mail)adres door via  info@kaaskenshuis.nl

Contact

Het hospice Kaaskenshuis ligt in de directe omgeving van natuurgebied Kaaskenswater aan de rand van Zierikzee. Het busstation Zierikzee ligt op loopafstand (circa tien minuten).

Kosten

De kosten voor het verblijf in het Kaaskenshuis bedragen € 30,- per dag. Dit bedrag is bestemd voor het gebruik van de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimten, linnengoed, eten en drinken, gebruik telefoon en internet. De stichting stuurt hiervoor maandelijks een rekening naar het door de bewoner of familie opgegeven adres. Veel ziektekostenverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor hospicezorg opgenomen. Wie over een dergelijke aanvullende verzekering beschikt, kan de kosten bij de verzekeraar declareren.

Op Zorgwijzer staat een pagina met de vergoeding voor palliatieve zorg vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hospice 

De verpleegkundige zorg die door Allévo wordt geleverd, wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

De kosten voor de medische zorg door de huisarts veranderen niet ten opzichte van de thuissituatie. Deze kosten worden ook via uw ziektekostenverzekering vergoed.

De huishoudelijke zorg wordt verleend vanuit Allévo. Dankzij subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn hier voor bewoners geen kosten aan verbonden.

Voor logés rekent het Kaaskenshuis een vergoeding, evenals voor maaltijden voor logés die door vrijwilligers worden klaargemaakt. Voor logies met ontbijt berekenen wij € 17,50 per nacht. Voor een lunch is dit € 4,50 en voor een diner € 7,50. Voor deze eventuele kosten ontvangt u een factuur tegelijk met de factuur voor het verblijf van de bewoner.

Stiltekamer

In de stiltekamer kunnen bewoners en hun naasten terecht voor rust en vertrouwelijke gesprekken.

Stiltekamer

Logeerkamer

Voor gasten van bewoners is een logeerkamer met douche en toilet beschikbaar.

Logeerkamer

Wij bedanken

Graag bedanken wij de volgende bedrijven en organisaties. Zij hebben ons het laatste jaar gesponsord.

Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken
Wij bedanken

Privacybeleid

Bij hospice Kaaskenshuis vinden we het van groot belang zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

 

Opname regelen

Het Kaaskenshuis is bestemd voor inwoners van Schouwen-Duiveland en omgeving. In overleg kunnen mensen van buiten de regio worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat familie of mantelzorg in de regio woont.

De aanvraag voor opname in het Kaaskenshuis kan worden gedaan door:

 • De zieke zelf
 • Een familielid of naaste
 • De huisarts of medisch specialist
 • Transferverpleegkundige (in aansluiting op ziekenhuisopname)
 • De thuiszorg
 • Predikant of maatschappelijk werker

Een verklaring van de behandelend arts dat het gaat om de laatste fase van ongeneeslijke ziekte is een vereiste. Medebepalend is dat de verpleegkundige zorg niet meer omvat dan thuis mogelijk zou zijn, te verrichten door de verpleegkundigen van Allévo en zorgvrijwilligers.

Een aanvraag voor ondersteuning door zorgvrijwilligers in de thuissituatie kan eveneens door bovenvermelde personen worden gedaan.

Vrijwilliger VPTZ-thuis

Net als de zorgvrijwilliger in het hospice krijgt de VPTZ-thuis vrijwilliger een introductiecursus. De vrijwilliger wordt jaarlijks bijgeschoold door middel van VPTZ-vervolgtrainingen en thema bijeenkomsten.

De taken van de VPTZ-thuis vrijwilliger zijn gelijk aan die van de hospice zorgvrijwilliger met als enige verschil dat eerstgenoemde alleen werkt en niet samen met een collega-vrijwilliger.

Afhankelijk van de veronderstelde duur van de laatste levensfase en de gewenste ondersteuning kunnen meerdere vrijwilligers per hulpvraag worden ingezet. De VPTZ-thuis coördinator houdt bij de keuze van vrijwilligers rekening met de zorgsituatie. De keuze is onder meer afhankelijk van de wensen, behoeften en toestand van de cliënt en mantelzorgers, de mogelijkheden van de vrijwilligers en de soort ondersteuning die is afgesproken.

Wat is VPTZ KaaskensThuis

KaaskensThuis: Er zijn als het er echt om gaat

Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Als bij een dierbare

het einde nadert, is dat zwaar. Samen wil je het best mogelijke halen uit die
laatste periode. Als dat te veel wordt, kunnen de opgeleide vrijwilligers van
KaaskensThuis tijd, aandacht en ondersteuning geven. Zij bieden palliatieve
zorg op maat. De vrijwilligers zijn er voor de cliënt en de mantelzorgers.
Zij kunnen overdag, ’s avonds of in de weekenden aanvullende zorg geven
naast de mantelzorg en de beroepsmatige zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het gezelschap houden van de cliënt, helpen bij lichte lichamelijke
verzorging of het bieden van een luisterend oor. Ook waken behoort tot
de mogelijkheden. Op deze manier kan de mantelzorger even op adem
komen. Bij alles vormen de wensen van de cliënt en zijn naasten het
uitgangspunt voor de dienstverlening van KaaskensThuis.
De vrijwilligers zijn goed voorbereid op hun werk. Zij hebben een
intensieve introductietraining gevolgd en nemen voortdurend deel aan
cursussen en bijscholingen. Iedereen, de cliënt, de mantelzorger, de (wijk)
verpleegkundige of de (huis)arts kan contact opnemen met KaaskensThuis
via 0111 453511. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een
intakegesprek waarin al deze zaken besproken worden. KaaskensThuis wil
hand in hand met de mantelzorgers de juiste zorg thuis bieden.
Meer informatie is te vinden op www.kaaskenshuis.nl
Het telefoonnummer is zeven dagen in de week bereikbaar.
KaaskensThuis is actief op Schouwen-Duiveland. De hulp van de
vrijwilligers is kosteloos. Een vrijwillige donatie is natuurlijk altijd welkom.

VPTZ-thuis zorg regelen

De aanvraag voor VPTZ-thuis zorg kan worden gedaan door:

 • De zieke zelf

 • Een familielid of naaste

 • De huisarts of medisch specialist

 • Transferverpleegkundige (in aansluiting op ziekenhuisopname)

 • De thuiszorg

 • Predikant of maatschappelijk werker

Na aanmelding brengt de VPTZ-thuis coördinator een kennismakingsbezoek aan de cliënt en de mantelzorgers. Als er sprake is van een spoedsituatie zal de coördinator onmiddelijk proberen een vrijwilliger in te zetten.

Het doel van het bezoek is om, naast kennismaking, te bekijken wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt en de mantelzorg.

Het is daarom belangrijk om ook informatie te hebben over aspecten als:
- Levensbeschouwing
- Psychische en fysieke situatie van cliënt en mantelzorg
- Het sociale netwerk (partner, familie, vrienden, buren)

De VPTZ-thuis coördinator verstrekt aan de betreffende beroepskrachten (huisarts, wijkverpleegkundige) informatie over de inzet van vrijwilligers. Ook worden afspraken gemaakt over de afstemming en taakverdeling tijdens de hulpinzet.

Er zijn geen kosten verbonden aan de VPTZ-thuis inzet.

Open huis

Afgelopen zaterdag, 12 oktober 2019, hadden wij de deuren open staan naar aanleiding van de Internationale dag van de Palliatieve Zorg. Tijdens deze dag kregen belangstellenden een rondleiding en tijdens een kopje koffie/thee informatie werd er informatie uitgewisseld.

 

Open huis

Rabo ClubSupport

Afgelopen vrijdagavond, 11 oktober 2019,  hebben wij een prachtige cheque in ontvangst mogen nemen van maar liefst  €  2.112,44. Rabobank hartelijk dank voor deze actie! En stemmers, ook jullie reuze bedankt.

Club van 100

Wordt lid van de Club van 100!

De 'Club van 100'is een kring van sponsors, bestaande uit bedrijven, instellingen en particulieren die jaarlijks €  100,- doneren aan ons hospice. Met de donaties van de 'Club van 100' worden voorzieningen ondersteund die het welzijn van de gasten en de vrijwilligers verhogen.

Als lid van de 'Club van 100' krijgt u, indien u dit wenst, een vermelding op de website van hospice Kaaskenshuis.

Wie het hospice wil steunen kan dit doen door te mailen naar info@kaaskenshuis.nl

Benefietavond

Restaurant De Meeuw in Bruinisse organiseert op vrijdag 1 november as. een Benefietavond. U kunt genieten van een 8-gangen walking dinner mét entertainment van Frank L!VE. 

Reserveren kan via tel.nr.  0111-482214 of via FB  Restaurant de Meeuw of via Instagram  @restaurantdemeeuw

Meld u snel aan voor deze gezellige avond waarbij een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan het hospice!

Koppelbed

Dinsdagavond 15 oktober jl. is er in het televisie programma - Zeeland nu- aandacht besteed aan het koppelbed in ons hospice. In onderstaande link kunt u de nieuwsuitzending bekijken.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/115869/In-plaats-van-op-een-stretcher-kon-ik-nu-heel-dicht-bij-hem-liggen

Benefietavond

Op vrijdag 1 november jl. heeft restaurant De Meeuw in Bruinisse samen met Frank Live een benefietavond georganiseerd. Er werd een 8 gangen walking dinner met entertainment van Frank Live gepresenteerd en er zijn prachtige prijzen geveild. Dit alles resulteerde in een onvoorstelbaar mooie donatie van maar liefst €  8143,- .

Een GROOT dankjewel aan restaurant De Meeuw, Frank Live, alle sponsoren en iedereen die aanwezig was !!!

 

Ervaringen

Dank jullie wel!

Dank jullie wel voor alles wat jullie de afgelopen maanden voor mijn moeder hebben gedaan!

Mijn moeder kwam in hospice Kaaskenshuis, voor ons was het niet te bevatten wat er allemaal gebeurde en wat ons verder nog te wachten stond. Gelukkig is mijn moeder nog een aantal weken stabiel geweest waardoor ze echt nog heeft kunnen genieten van alle bezoekjes, bloemen en attenties maar zeker ook van jullie aandacht en goede zorgen. En hoe fijn was het voor mij om te weten dat ik haar niet alleen liet wanneer ik naar huis ging maar juist in zulke goede handen achter kon laten!

Na een aantal weken voelde ik me bijna 'kind aan huis' bij jullie en ik zal jullie en de fijne sfeer in het hospice zeker missen. 

Hartelijk bedankt voor alles!

Nieuwsbrief december 2019

Radio Schouwen-Duiveland

Donderdag 12 maart 2020 zijn Liset Padmos (coördinator intern) en Leonie Peute (zorgvrijwilligster) te gast geweest bij Radio Schouwen-Duiveland in het radio programma “Tussen toen en nu”.

Het intervieuw bestaat uit  3  blokken waarin Leonie en Liset vertellen over het hospice, afgewisseld met muziek.

Het doel is een beeld schetsen van het hospice zodat de luisteraars een idee krijgen van wie wij zijn en wat we voor onze bewoners en hun naasten kunnen betekenen. Deze uitzending is terug te luisteren via de site van Radio Schouwen-Duiveland.

Bezoekadres

Stichting Hospice Kaaskenshuis
Mauritslaan 39
4301 NS Zierikzee

Bank Gegevens

Bankrekening:
IBAN NL42RABO 0375.141367

Registratienr. KvK: 22050334