Organisatie

De Stichting Hospice Kaaskenshuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee en bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het inhoudelijke en financiële beleid. Het bestuur is werkgever van de betaalde medewerkers, dit zijn de algemeen coördinator, de coördinator Kaaskenshuis en de secretarieel medewerkster. De stichting volgt voor deze medewerkers de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en de daarbij horende salarisregeling.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen het Kaaskenshuis en de VPTZ-thuis. Zij begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en zorgt voor publiciteit over het Kaaskenshuis en de VPTZ-thuis. Verder speelt zij een rol in de afstemming van de verschillende disciplines die werkzaam zijn in het Kaaskenshuis. Zij bewaakt het budget binnen de begroting, is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (aanname en scholing van vrijwilligers, etc.), positionering van de palliatieve terminale zorg en voor contacten met externe partijen. De zorgvrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan bewoners in het Kaaskenshuis, aan cliënten thuis en aan hun naasten. Voor het behartigen van de belangen van de (zorg)vrijwilligers is er een Vrijwilligersraad. Dit is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, waarvan de leden gekozen worden door de vrijwilligers van het Kaaskenshuis en de zorgvrijwilligers die in de thuissituatie werken. De Vrijwilligersraad adviseert de coördinatoren. De missie van het Kaaskenshuis is: “Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers – in samenwerking met professionele zorgverleners- daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning”. De stichting werkt samen met de thuiszorg van Allévo. Een vast team van verpleegkundigen levert de verpleegkundige zorg, op dezelfde manier als dat bij mensen thuis zou gebeuren.

Het bestuur bestaat uit: 
 
  • De heer A.A.M.J. Zijlmans (voorzitter)
  • Mevrouw A.J. de Jonge – van Popta (secretaris)
  • De heer J.J. Linse (penningmeester)
  • De heer R. Simons (lid)
  • Mevrouw A. Simons-Zwerus (lid)